Team Leader

From 2.200€ gross

Location: Bratislava

Team Leader / About position

Of  the Application team in the 3D Sensing department

 

Reports to: Director of 3D Sensing

 

The team leader’s mission is to:

 • Deliver high-quality software products (user application and related software) for Photoneo 3D devices 
 • Build a team of motivated and experienced engineers
 • Optimize development processes

The team leader supervises software developers and testers in the Application team of the 3D Sensing department. He is aware of the ongoing activities in the respective areas, balances the workload, sets priorities and provides advice. 

The team leader may be called to customer meetings to complement sales knowledge with more technical insights. He is an advanced user of the company’s software tools and has an overview of product applications.

 

Core responsibilities

 • Technical ownership and software engineering of 3D scanning applications and the related software
 • Supervising the team of engineers and testers to meet the company’s goals
  • technical guidance, feedback and tutoring
  • monitoring and reporting the workload
  • task delegation and prioritization
  • performance evaluation
  • personal and professional development
  • implementation of agile methodologies within the team
 • Administration of the supporting software systems (from task management to build server)
 • Technical analysis of existing solutions and improvement proposals
 • Understanding and evaluation of business objectives, participation in goals settings 

Other responsibilities

 • Cross-departmental cooperation on common projects
 • Technical support, mainly for the support, marketing and sales departments
 • Product presentations and knowledge sharing

 

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Salary

From 2.200€ gross and much more according to experience

Od 2.200€ brutto

Miesto:Bratislava

Team Leader / O pozícii

Pre Aplikačný tím v oddelení 3D Sensing

 

Nadriadený: Director of 3D Sensing

 

Misia tím lídra:

 • Zabezpečovať kvalitu a spoľahlivosť softvérových produktov pre Photoneo 3D zariadenia 
 • Budovať tím motivovaných a skúsených softvérových inžinierov, programátorov a testerov
 • Optimalizovať vývojové procesy

Tím líder vedie softvérových vývojárov v aplikačnom tíme 3D Sensing oddelenia. Je si vedomý prebiehajúcich aktivít v príslušných oblastiach, vyvažuje pracovné zaťaženie, stanovuje priority a poskytuje poradenstvo.

Vedúci tímu príležitostne poskytuje technické konzultácie a zúčastňuje sa stretnutí so zákazníkmi. Je pokročilým užívateľom produktov spoločnosti a má prehľad o ich aplikáciách.

 

Hlavné zodpovednosti

 • Je hlavný softvérový inžinier aplikácií a nástrojov pre 3D skenovanie
 • Vedie tím inžinierov, programátorov a testerov k napĺňaniu cieľov spoločnosti:
  • Poskytuje technické vedenie, spätnú väzbu a školenia
  • Monitoruje a reportuje pracovné zaťaženie
  • Prideluje úlohy a určuje priority
  • Vyhodnocuje výkonnosť zamestnancov
  • Pomáha v osobnostnom a profesionálnom rozvoji
 • Administruje podporné systémové nástroje (od projektového nástroja po build server)
 • Vykonáva technické analýzy existujúcich riešení a aktívne navrhuje zlepšenia
 • Podieľa sa na rozhodnutiach pri tvorení cieľov a smerovaniach produktov

Ďalšie zodpovednosti

 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami na spoločných projektoch
 • Technická a edukačná podpora pre oddelenie podpory zákazníkom, marketingu a obchodu
 • Produktové prezentácie a technické školenia

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Plat

Od 2.200€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

Drag files to upload

Subscribe to our newsletter